Potrebné doklady

Doklady potrebné k vyhotoveniu súdnoznaleckého posudku

Byt

 • list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • kópia katastrálnej mapy (aktuálna) – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis môžem zabezpečiť)
 • v prípade ak nehnuteľnosť nie je zaevidovaná v katastri nehnuteľnosti, musí byť znalcovi predložený overený geometrický plán
 • vek objektu – doklad Vám vystaví na počkanie správca domu alebo bytový podnik
 • pôdorys bytu (ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik – v prípade ak takýto doklad neexistuje – na požiadanie Vám pôdorys nakreslím
 • titul nadobudnutia bytu (kúpnopredajná zmluva, dedenie, darovanie..)

Byt, rozostavaný byt

 • list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • kópia katastrálnej mapy (aktuálna) – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis môžem zabezpečiť)
 • stavebné povolenie
 • vek objektu – doklad Vám vystaví na počkanie správca domu alebo bytový podnik
 • pôdorys bytu (ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik – v prípade ak takýto doklad neexistuje – na požiadanie Vám pôdorys nakreslím
 • titul nadobudnutia bytu (kúpnopredajná zmluva, dedenie, darovanie..)

Rodinný dom, obytný dom

 • list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • kópia z katastrálne mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva)
 • ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda“, „ovocný sad“, „vinica“, „chmeľnica“, „trvalý trávny porast“, je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) – vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva
 • projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb
 • geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 • titul nadobudnutia rodinného domu (kúpnopredajná zmluva, dedenie, darovanie..)

Pozemok

 • list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • kópia katastrálnej mapy (aktuálna) – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)
 • územno – plánovacia informácia (potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda – teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať)
 • titul nadobudnutia pozemku (kúpnopredajná zmluva, dedenie, darovanie..)

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 • list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky (parcely) – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 • doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva)
 • ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda“, „ovocný sad“, „vinica“, „chmeľnica“, „trvalý trávny porast“, je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) – vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva
 • projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb
 • geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným; katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 • pre výpočet výnosovej hodnoty, ktorú ukladá znalcovi povinne vypočítať zo zákona, ak prináša nehnuteľnosť výnos (mimo rozostavaných stavieb), požadované podklady ( náklady spojené s nehnuteľnosťou, dane,  atď …)
 • titul nadobudnutia ohodnocovanej nehnuteľnosti (kúpnopredajná zmluva, dedenie, darovanie..)