POSUDOK

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne.

Pre vypracovanie znaleckého posudku sú potrebné podklady, ktoré závisia od rôznych faktorov. Za poskytnuté podklady je zodpovedný objednávateľ. Je teda potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku.

Rodinné domy

architecture-1477041

Podklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom, chatu, chalupu, rekreačný dom.

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy na pozemok na ktorých sa stavba nachádza. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku stavby (aj pre prístavby, nadstavby,..) – kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného.
 • Projektovú dokumentáciu. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím.
 • V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy je potrebný geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom.
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Overený geometrický plán. Vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom.

Byty

modern-minimalist-lounge-3100785_1280

Podklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku na byt, nebytový priestor.

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku bytového domu. Poskytuje správca bytového domu alebo bytový podnik.
 • Pôdorys bytu, (resp. nebytového priestoru) (ak je k dispozícii). V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu.
 • Doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..)
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby – získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.)
 • Pôdorys bytu (nebytového priestoru). U novostavieb by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie.

Pozemky

zips-4850255_1920

Podklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku na pozemok.

 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra. U pozemkov evidovaných v registri E je potrebná kópia mapy určeného operátu.
 • Overený geometrický plán. Pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Územno-plánovacia informácia. Vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán – dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku.